O LIBRO BRANCO DE ENCE - page 17

17 | Libro Branco de Ence
Os veciños de Pontevedra pagan cada anomáis de 2,5millóns por ambos
conceptos, a pesar de que consumenmoitomenos que Ence.
Que pasou co convenio de saneamento comprometido en 2001 co entón
conselleiroCuiña?
Pois segundo recolle a propia auditoría de Ence, “asimismo se ha revertido
la provisión asociada al convenio de saneamiento al haber prescrito esta
obligación”.
Esto é, a Xunta regálalle -candomenos- máis do 80% dos impostos da auga, non
lle fai pagar arredor de 5milóns de euros do coeficiente de vertedura, e aínda por
riba fai deixación de funcións ao non obrigar á empresa a investir ese 5,3millóns
de euros en saneamento que até o 2013 a empresa tiña consignados nos seus
orzamentos.
Vivimos nun país cheo de bosques?
Non. Vivimos nun país cheo de plantacións, que é distinto. Os bosques son
complexos organismos conmoita diversidade biolóxica. Mentres a plantación,
especialmente a de eucalipto, só producemadeira para omercado. Mentres,
o bosque aporta valoresmoi importantes como distintos tipos de árbores,
vexetais, fauna, fungos,mel, forraxe, abono, leña,madeiras para usos locais non
industriais, fibras vexetais, etc. Ademais, inducen actividades humanas e naturais
como a conservación do solo, os recursos hídricos ou osmicroclimas. Cando se
mira aomonte, non estamos vendo bosque. Estamos vendomonte inzado só
de eucaliptos, descoidado e con facilidade para os incendios forestais. Son as
plantacións das que se benefician especialmente empresas como Ence.
Cando comezaron as plantacións de eucalipto?
Houbounhaprimeira faseenqueseutilizaba comoárboreornamental. Estímaseque
foi traídadeAustraliapor Frei RosendoSalvadoamediadosdoXIX.
Como evolucionaron as plantacións?
Desenvolvéronse especialmente despois da Guerra Civil, a través do Patrimonio
Forestal do Estado. En principio primaban a plantación de piñeiros, peromáis
adiante optaron polo eucalipto, como especie de crecemento rápido. As celulosas
de Pontevedra nos anos 60 e Navia nos 70 provocaron asmasivas plantacións
desta especie grazas ás subvencións da ditadura franquista. Co tempo, esta
Canto deixa de pagar Ence polo consumo da auga, debido aos privilexios da Xunta
Consumo
m
3
/ano
Canto pagan?
Diferenza entre Ence e Pontevedra
Cidade de Pontevedra
5,2millóns
2.500.000
Ence consume 6,8millóns dem
3
máis
Ence
12millóns
900.000
Ence paga 1,6millóns de eurosmenos
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...32
Powered by FlippingBook