O LIBRO BRANCO DE ENCE - page 7

7 | Libro Branco de Ence
Ence
ao descuberto
Qué é Ence?
Ence é unha fábrica de pasta de papel branquexado, segundo recolle a
Autorización Ambiental Integrada (AAI) outorgada pola Secretaría Xeral de
Calidade e de Avaliación ambiental da Xunta de Galicia. Ten a súa sede en na
rúa Castellana, nº 35, 1º planta,Madrid, é dicir, que e liquida o imposto de
sociedades na capital do Estado e non en Pontevedra nin enGaliza.
Quen foi o promotor da súa instalación na ría?
O goberno de Franco, a través dunha concesión outorgada por ordeministerial
do 13 de xuño de 1958 ao Instituto Nacional de Industria (INI). Posteriormente
foi transferida por ordeministerial do 6 demaio de 1959 á EmpresaNacional
de Celulosa SA (ENCE) e por ordeministerial do 28 de xullo de 1970 á Empresa
Nacional de Celulosas SA.
Como acolleron os veciños esta instalación?
Dende o primeiromomento houbo unha forte contestación social, reprimida polas
forzas policiais emilitares coas eficacesmañas do réxime franquista, xa que
eranmoitas as persoas -asmáis delasmulleres- que vían como perigaba o seu
sustento, e outras que vían como se hipotecaba o desenvolvemento urbano do
eixo Pontevedra-Marín.
Aínda que con altibaixos e asmáis das veces silenciada polas autoridades e
osmedios de comunicación da época, a protesta foi permanente na comarca
e así colectivos ecoloxistas como ADEGA ou ALBE (Asociación de Biólogos),
e anosmáis tarde APDR ou Salvemos Pontevedra,mantiveron emanteñen
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...32
Powered by FlippingBook